De visie van ’t Schrijverke

De belangrijkste kenmerken van ’t Schrijverke

1. We willen een school zijn van ‘hoofd, hart en handen’:

  • We begeleiden de kinderen in hun intellectuele, sociale, emotionele en expressieve ontwikkeling.
  • De school wil een leef- en leergemeenschap zijn.
  • We willen een kwalitatief goede school zijn waar kinderen naar eigen kunnen het We willen een school zijn van ‘hoofd, hart en handen’:beste van zichzelf leren ontwikkelen. We streven de kerndoelen na, die de wet aan scholen stelt.

 

2. We werken volgens de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs:

  • We willen dat de kinderen een zelfstandige houding ontwikkelen, zodat er een basis wordt gelegd om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke en culturele leve
  • Kernwoorden: spreken, spelen, werken en vieren
  • Het Jenaplanonderwijs wordt op een aparte pagina nader toegelicht.

 

3. De school werkt vanuit een katholieke achtergrond Er is respect voor andere levensovertuigingen en kinderen met een andere achtergrond zijn van harte welkom. Van hun ouders wordt gevraagd dat zij hun kinderen de ruimte bieden aan alle activiteiten op ’t Schrijverke deel te nemen.

 • Kernwoorden:
  • Vieren, samenwerken, leren en dienen( elkaar helpen).
  • De Katholieke uitgangspunten worden op een andere pagina nader uitgewerkt.

 

Samenvatting van de visie van de school:

 

‘Eenheid in verscheidenheid,

een veilige sfeer om volledig mens te zijn.

In spreken, werken, spelen en vieren

ontdekken we onszelf en de ander.

Zo is ’t Schrijverke

waar kinderen en de volwassenen

die zorg voor hen dragen,

zich laten onderdompelen in het bad van ervaringen, uitdagingen en kennis,

en zich als onderdeel van het grote geheel als een vis in het water voelen.

 

 • De school werkt met groepen waar twee leerjaren bij elkaar zitten, omdat kinderen zo meer uitgedaagd worden zelfstandig te werken en van oudere en jongere kinderen te leren
 • Het gesprek, het spel, het werk en de viering zijn steeds terugkerende elementen in de school. Zo leren de kinderen:
  • Samenwerken
  • Een ander helpen
  • Naar anderen luisteren en kijken
  • Anderen waarderen
  • Hun zegje durven doen
  • Vreugde en verdriet delen( = vieren)
  • Iets moois maken
  • Organiseren
  • Naar eigen kunnen het beste werk leveren
  • Hun werk presenteren aan anderen
 • De weeksluiting
  • Om de twee weken is er een weeksluiting met de hele school Tijdens een weeksluiting laten enkele groepen op het podium aan de andere kinderen zien waar ze de afgelopen periode mee bezig waren. Dit kan op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld: vertellen, toneel, zang, dans.
  • De ouders van de groepen die aan de beurt zijn om iets te presenteren zijn welkom tijdens de weeksluiting.
 • De stamgroep, de bouw en de stamgroepleiders
  • Op ’t Schrijverke spreken we voornamelijk over de stamgroep waar de kinderen verblijven.
  • In elke bouw (onder-, tussen-, midden- en bovenbouw) zijn meerdere stamgroepe Elke stamgroep heeft een naam (bv. blauwe biggen, rode rakkers, bruine beren)

 

 • Kernwoorden:
 • Vieren: weeksluiting; kerstviering; paasviering; feestelijk activiteite
 • Gemeenschapsvorming: lief en leed delen; anti-pestbeleid; groepswerk; op kamp met de groep
 • Leren: door middel van de methode ‘Trefwoord’ komen de kinderen in aanraking met verhalen uit de bijbe Normen en waarden staan hierbij centraal.
 • Dienen: elkaar helpen; troost bieden( er is een rouwprotocol); leerlingzorgsysteem.

4. Wat we van kinderen, ouders, leerkrachten en de school verwachten ten aanzien van de katholieke- en de Jenaplan uitgangspunten

 • De school staat open voor kinderen van ouders met andere levensovertuigingen en laat alle kinderen toe, mits de kinderen aan alle activiteiten mee doen die voortvloeien uit de visie.
 • Leerkrachten onderschrijven uitgangspunten en werken er actief aan mee. Zij hebben een open houding voor kinderen die met andere levensovertuigingen opgroeien.
 • Ouders respecteren de uitgangspunten van de school en geven hun kind de mogelijkheid om aan alle activiteiten mee te doe Bij de aanmelding tekenen zij hiervoor.

Wilt u dit thuis nog eens rustig nalezen klik -> de visie (PDF)