Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in onze scholen zullen in eerste
instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en
schoolleiding worden opgelost of afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de
klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling van een klacht die op een school gemeld wordt
niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan een beroep gedaan worden op de
klachtenregeling van de scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland – Veluwe.

 

De volledige tekst van de klachtenregeling is HIER te vinden (pdf formaat)