Ouderhulp schooljaar 2016 – 2017

Helpt u ook mee?
Elk schooljaar zijn veel ouders actief bij de voorbereiding van Sint en Kerst, bij sport- en
spelactiviteiten, de klussencommissie, bij het lezen, in de medezeggenschapsraad, de
oudervereniging, enz.
Ook dit jaar worden ouders gevraagd die graag willen meehelpen bij de activiteiten op ’t Schrijverke.
Dit kan zijn bij de voorbereiding en/of uitvoering van activiteiten voor de kinderen, het schoolbreed
meedenken/meewerken in werkgroepen/commissies of het verrichten van hand- en spandiensten in
of buiten de groepen. De taken binnen de commissies worden besproken en verdeeld tijdens de
eerste bijeenkomst.
Vindt u het fijn om actief bij het onderwijs op ’t Schrijverke betrokken te worden?
Leest u het boekje door en vul het formulier in. U kunt dit bij de groepsleerkracht inleveren. Als u
zich heeft opgegeven wordt u door een van de leerkrachten benaderd of door iemand van de
oudervereniging.

Download hier het ouderhulp boekje