’t Schrijverke is een school met een katholieke achtergrond.

 

1. Uitgangspunt

Vanuit de katholieke achtergrond wil ’t Schrijverke bijdragen aan een goed  leefklimaat voor kinderen, ouders en leerkrachten. De kernwoorden ‘ vieren, leren, dienen en gemeenschapsvorming’ zijn de leidraad van de ‘Stichting  Katholiek Onderwijs Flevoland, Veluwe’, waaronder wij vallen.

De school staat open voor kinderen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond, mits de uitgangspunten van de school gerespecteerd worden. Verderop wordt hier nog verder op ingegaan.

 

2  De vier kernwoorden:

 • Vieren: Dit geven we vorm door:
  • Adventvier Voorafgaande aan de kerstviering komt de hele school samen om toe te leven naar de kerstviering.
  • De kerstviering. Deze viering is elk jaar weer ander De ene keer een viering op school, de andere keer in de kerk, soms met een kerstdiner, soms in de buurt door middel van een kersttaferelen- speurtocht. Vaak nodigen we hierbij de ouders uit.
  • De paasviering. De paasviering is alleen met kinderen en wordt de laatste dag voor het paasweekend met de gehele school gehouden
  • Andere feestelijk activiteiten, bv schoolfeest
  • Weeksluitingen
 • Leren:
  • We maken gebruik van de methode ‘Trefwoord’. Deze methode reikt ons verhalen aan die ondersteunend zijn voor de katholieke doelstelling. Dit zijn zowel verhalen uit de bijbel als andere verhalen. Normen en waarden worden zo door middel van verhalen aangereikt.
 • Dienen:
  • Elkaar helpen. Er zijn 10 leefregels die ons helpen goed met elkaar om te gaan.Dienen:
  • Er is een pest-protocol, dat hulp biedt bij het voorkomen en het omgaan met pestgedrag.
  • Troost bieden. Er is een rouwprotocol, dat ons de weg wijst wanneer in het gezin van een kind of een teamlid iets ernstigs gebeurt.
  • Leerlingenzorg: Oog hebben zowel voor de intellectuele ontwikkeling als de emotionele-, de sociale-  en expressieve ontwikkeling van elk kind
  • We willen verder kijken dan de eigen school en op beperkte schaal meedoen aan acties om anderen te ondersteune Met kerst wordt een goed doel gekozen waar we als school aandacht aan schenken. We kiezen het liefst een goed doel waar kinderen zich in kunnen herkennen.
  • We doen mee aan de kinderpostzegelactie en aan ‘Jantje Beton’. Bij Jantje Beton is de helft van de opbrengst voor landelijke kindervoorzieningen en de helft voor de eigen schoo
 • Gemeenschapsvorming:
  • Lief en leed delen, zowel in de groep maar als onder het personeel
  • Samenwerken in de groep bijvoorbeeld door het maken van een groepswerk
  • Op kamp met de groep
  • Met de hele school openen van projecten
  • De weeksluiting( zie ook de Jenaplanpagina)
  • Sport en spelactiviteiten

   

  3 Onze verwachting:

  naar kinderen, ouders en leerkrachten ten aanzien van de Katholieke- en de Jenaplan uitgangspunten

  • De school staat open voor kinderen van ouders met andere levensovertuigingen en laat alle kinderen toe, mits de kinderen aan alle activiteiten mee doen die voortvloeien uit de visie van de school.
   • De advent-, kerst- en paasviering
   • Schoolfeest
   • Sport en spelactiviteiten
   • Op kamp met de groep: groep 3, 4 gaat 1 nachtje, vanaf groep 5 gaan ze 2 nachte
  • Ouders respecteren de uitgangspunten van de school en geven hun kind de mogelijkheid om aan alle activiteiten mee te doe Bij de aanmelding tekenen zij hiervoor.
  • Leerkrachten onderschrijven de uitgangspunten en werken er actief aan mee. Zij hebben een open houding voor kinderen die met een andere levensovertuiging opgroeien.

De manier waarop we op school met elkaar omgaan is samengevat in de volgende tien leefregels:

 • Iedereen hoort erbij
 • We gaan goed met de spullen om
 • We zijn voorzichtig met elkaar, ook tijdens het spel
 • In de school lopen we rustig
 • Eten doen we in de pauze
 • We luisteren naar elkaar
 • Opgeruimd staat netjes
 • Als je iets wilt lenen, vraag het eerst
 • Heb respect voor elkaar, denk na voor je iets zegt
 • Laat je gezicht zien, dus petje af

Wilt u deze pagina nog eens rustig doorlezen? Klik -> katholieke onderwijs. (PDF)