Aannamebeleid op ’t Schrijverke

Aannamebeleid op ’t Schrijverke

De school heeft een aannamebeleid ontwikkeld. We willen ons strikt aan dit beleid houden om de veiligheid en continuïteit in ontwikkeling van de kinderen te kunnen waarborgen. In het beleid zijn o.a. de volgende bepalingen opgenomen:

Als u een school zoekt voor uw kind en u bent geïnteresseerd in ‘t Schrijverke dan kunt u bellen met de school en een afspraak maken voor een rondleiding. Hieronder wordt beschreven hoe een rondleiding, de inschrijving en de aanname in zijn werk gaan.

Voor het eerst naar school

Kinderen worden vanaf hun vierde geboortedag op de basisschool toegelaten. Voor de vierde verjaardag kunnen kinderen maximaal 10 dagdelen wennen in de kleutergroep. De ervaring leert, dat in de kleutergroepen (onderbouw) het aantal kinderen gedurende het schooljaar flink kan toenemen. In voorkomende gevallen kan de schoolleiding beslissen om kinderen die in de laatste maand(en) van het schooljaar vier jaar worden na de zomervakantie te laten starten.

Tussentijdse  instroom

De tussentijdse instroom in de hogere groepen (groep 3 t/m 8) willen we zoveel mogelijk reguleren omdat we plek hebben tot 100 leerlingen per bouw; verhuizers en spoedgevallen daargelaten.

Voor leerlingen die tijdens het schooljaar worden aangemeld en van een naburige school komen geldt het volgende: indien het voor het welbevinden van het kind niet dringend noodzakelijk is, worden zij tijdens het schooljaar niet aangenomen. Plaatsing per eerste dag van het nieuwe schooljaar is mogelijk als de huidige school een overstap ook goed kan onderbouwen.

Ouders die hun kind van een andere school op ‘t Schrijverke willen plaatsen maken dit altijd kenbaar maken bij hun eigen school. Indien dit niet is gebeurd worden de ouders in eerste instantie terug verwezen. Indien de ouders de school van herkomst in kennis hebben gesteld neemt de intern begeleider van ‘t Schrijverke contact op met deze school. Er wordt dan specifiek gevraagd naar de mogelijke redenen om van school te veranderen, de prestaties en speciale trajecten van kinderen. Aan de hand van deze overdracht wordt bepaald of een plaatsing op onze school doorgang kan vinden.

Op onze school geldt wat betreft de groepsgrootte dat we in de tussen-, midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8) een streefnorm hanteren van 25 kinderen per groep (100 kinderen per bouw). De schoolleiding neemt zich het recht voor om in overleg met de intern begeleiders en betrokken leerkrachten, uitzonderlijke spoedgevallen (crisisopvang) ook  te plaatsen. Ons schoolgebouw heeft ruimte voor maximaal 15 groepen.

Bij bovenstaande dient in acht genomen te worden dat er bij iedere mogelijke aanname gekeken wordt naar de

‘zwaarte’ van de groep. Hiermee wordt bedoeld de samenstelling van de groep (o.a. het aantal leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte) en de ervaring van de leerkracht. A.d.h.v. deze criteria kan er (zowel naar boven als naar beneden) afgeweken worden van bovengenoemd leerlingaantal van 25.

 

Inschrijven kinderen met bijzondere leer- of ondersteuningsbehoefte

Bij kinderen met een bijzondere leer- of ondersteuningsbehoefte stellen we de vraag: “Zijn wij in staat het beste onderwijs voor uw kind toe bieden?” Om die vraag te beantwoorden, is in bepaalde situaties onderzoek nodig.

We gaan samen met de ouders en evt. (externe) deskundigen onderzoeken of en wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is. Als blijkt dat wij niet in staat zijn de nodige zorg te bieden, dan gaan we samen met u op zoek naar een school die deze zorg wel kan bieden.

 

Vaststellen van onderwijs- en ondersteuningsbehoefte

In het onderzoek naar de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte nemen we mee:

 • Leer– of ontwikkelingsgebied waar de extra ondersteuning bij nodig is.
 • De benodigde expertise in de school of hoe deze is te organiseren via een externe partner.
 • De zorgcapaciteit van de groep, aantal kinderen met extra ondersteuningsbehoefte en/of een ontwikkelingsperspectief  (OPP).
 • De belastbaarheid van de leerkracht.

 

Wachtlijst

Indien de betreffende groep op ’t Schrijverke vol zit, dan kunnen ouders ervoor kiezen om gebruik te maken van de wachtlijst. Indien er weer plek is, wordt contact opgenomen met de ouder die bovenaan deze lijst staat.

 

Katholieke scholen

Indien zich ouders melden die zeer specifiek op zoek zijn naar een katholieke basisschool en de desbetreffende groep op ’t Schrijverke is vol, dan hebben we inspanningsverplichting naar deze ouders om hun kind onderdak te bieden. In overleg met een collega-school (in dit geval De Lispeltuut, De Kring, De Toermalijn of Laetare) wordt dan bekeken of een van deze scholen in staat is het kind (de kinderen) tijdelijk op te vangen. Zodra dan op ‘t Schrijverke een plek vrijkomt en ouders willen nog steeds hun kind(-eren) bij ons op school plaatsen dan kan dat gerealiseerd worden.

 

Er zijn twee procedures afhankelijk van het startmoment op onze school:

 

A.     Wanneer uw kind nog vier jaar moet worden en voor het eerst naar de basisschool gaat

 

 • Het eerste contact met de school
  • De meeste ouders willen eerst informatie over de school en zoeken die op de website of vragen de schoolgids aan.
  • Op ‘t Schrijverke geven we u graag een persoonlijke rondleiding.
  • Wanneer u een rondleiding wenst kunt u bellen naar nummer 0320-230044.

 

 • Het moment waarop u uw kind aanmeldt
  • De meest gebruikelijke leeftijd is rond de derde verjaardag van uw kind. Eerder mag ook, maar voor de plaatsing maakt dat niet uit omdat de kinderen op volgorde van hun leeftijd geplaatst wor

 

 • De rondleiding
  • De rondleiding geven wij het liefst op maandag-, dinsdag- of donderdagochtend. In overleg zijn ook andere momenten mogelijk.
  • U beslist zelf of u uw kind meeneemt tijdens de rondleiding. Dat is voor iedere ouder anders.

Meestal wordt dit wel gedaan. U kunt zien hoe uw kind reageert op de school en wij van onze kant kunnen even contact leggen.

 • We lopen met u door de school en vertellen waar de kinderen mee bezig zijn; u zie de school in

bedrijf.

 • U kunt dan de vragen die bij u opkomen aan ons stellen.
 • Tenslotte worden met u vervolgafspraken gemaakt. Dit is afhankelijk van het stadium waarin uw zoektocht verkeert.

 

 • De inschrijving en het intakegesprek
  • Wanneer ´t Schrijverke de juiste school lijkt voor uw kind, kunt u uw kind inschrijven. Vaak wordt het inschrijfformulier al meegegeven na de rondleiding.
  • ´t Schrijverke staat open voor alle kinderen, mits hun ouders de doelstelling van de school onderschrijven en hun kind de ruimte bieden aan alle activiteiten mee te doen. Dit staat ook op het inschrijfformulier dat u ondertekent.
  • Als uw kind ingeschreven is volgt een intakegesprek. Dit intakegesprek gaat over de ontwikkeling van uw kind. We willen heel graag weten hoe we uw kind het best kunnen benaderen en de kennismaking begint al bij de aanname. Dit gesprek kan tegelijk plaatsvinden met de inschrijving. Als u uw kind inschrijft voordat het 3,5 jaar is dan doen we het intakegesprek later, nl ± 3 maanden voordat het kind 4 word Uw kind ontwikkelt zich immers nog volop.

 

 • VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)

Wanneer uw kind op een peuterspeelzaal zit, vragen wij om een overdrachtsrapport. Hierop wordt, indien van toepassing, ook vermeld of deze peuterspeelzaal gebruik maakt van een VVE-programma (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie).

Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, waar voorschoolse educatie wordt aangeboden met een VVE-programma.

Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE. Het gaat om onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen. Meestal beoordeelt het consultatiebureau of het wenselijk is dat een kind gebruik gaat maken van VVE.

 

 • Na de inschrijving
  • Uw kind wordt in principe op de vierde verjaardag geplaatst. De laatste week voor de kerstvakantie vinden wij het niet verstandig om uw kind te laten starten en als uw kind in de laatste twee weken voor de zomervakantie jarig is dan start het na de zomervakantie. Wanneer blijkt dat de betreffende groep vol zit, kan er voor gekozen worden deze termijn verder naar voren te schuiven.
  • Om kennis te maken wordt het kind uitgenodigd voor de “doorstroomdag”, meestal in de laatste schoolweek.
  • Uw kind krijgt de gelegenheid voor zijn vierde verjaardag maximaal 10 dagdelen te wennen. Voor het eerste dagdeel krijgt uw kind hiervoor een uitnodiging. De overige dagdelen bespreekt u met de stamgroepleider.
  • De gegevens van de inschrijving worden in ons administratiesysteem opgenomen door de administratief  medew
  • Zij verzorgt de uitnodiging voor de wenochtenden en zorgt dat u dit ongeveer zes tot acht weken voorafgaande aan de plaatsing van uw kind krijgt.
  • U krijgt een pakketje met informatie over de oudervereniging, de voor- , tussen- en naschoolse opvang en de mogelijkheden voor ouderhul
  • U krijgt het ingevoerde inschrijfformulier ter controle aangeboden met de vraag dit nogmaals te tekenen.

 

 • Als uw kind aangepast onderwijs nodig heeft, vanwege een ontwikkelingsachterstand of een lichamelijke beperking
  • Bij het aannamegesprek vragen we naar de ontwikkeling van uw kind, want we willen dat uw kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.
  • We erkennen dat er grote verschillen tussen kinderen zijn. Maar soms is de beperking van een kind zodanig dat het beter op een specialistische school kan worden geplaatst. Bij jonge kinderen kan dan gedacht worden aan een medisch kinderdagverblijf of het speciaal onderwijs, waar een speciale groep voor jonge kinderen is.
  • Voordat uw kind geplaatst wordt op het speciaal onderwijs is er heel wat aan vooraf gegaan. Op school is hier een aparte procedure voor vastgesteld, die met u wordt doorgenomen als het aan de orde is. Wij trachten u zo goed mogelijk te advi
  • Het is voor ouders niet gemakkelijk om te zien of hun kind zich al dan niet ‘gewoon’ ontwikkelt. “Ze zijn nog zo klein en alles hoeft toch niet precies volgens het boekje, geef mijn kind toch de tijd”, is een terechte gedachte. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat hoe eerder uw kind hulp geboden wordt hoe fijner dat voor hem of haar is.
  • Wanneer u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind dan luidt ons advies dat u het zo vroeg mogelijk aankaart op het consultatiebureau, de huisarts of andere instanties die zich met uw kind bezighouden. Als school kunnen we u hier uiteraard in advi

 

 

B.  Wanneer uw kind van een andere school komt

 

Dit kan zijn omdat u gaat verhuizen of omdat u ontevreden bent over de huidige school. Een combinatie van beiden horen we ook wel. Bij ontevredenheid over een school in Lelystad gaan we pas met u in gesprek als de huidige school bekend is met uw onvrede en u de school bekend heeft gemaakt dat u op zoek gaat naar een andere school.

 

Als u een school zoekt voor uw kind en u bent geïnteresseerd in ‘t Schrijverke dan kunt telefonisch een afspraak maken voor een rondleiding. Hieronder wordt beschreven hoe een rondleiding, de inschrijving en de aanname doorgaans in zijn werk gaat.

 

 • Het moment waarop u informatie vraagt
  • Het is aan te raden dat u minimaal zes schoolweken (vakanties niet meegerekend) voordat u uw kind wil plaatsen contact opneemt met de schoo Er kan dan nog een ‘meedraaidag’ worden georganiseerd en soms is er meer nodig om te bepalen wat de beste groep voor uw kind is.
  • U kunt bellen met de school: 0320-

 

 • Rondleiding en kennismaking
  • Als u nog niet weet wat de school van uw keuze is dan geven we u graag een rondleiding. Uw kind kan meekomen en eventueel een ochtend meedraai
  • Een rondleiding en kennismaking is nog geen inschrijving. U kunt de rondleiding en de inschrijving op dezelfde dag doen, mits er vooraf voldoende tijd is geweest om ons goed te informeren over uw kind.

 

 • Als u belt voor informatie zullen wij vragen naar gegevens over uw kind: de leeftijd, de groep waarin het zit en hoe het op de huidige school gaat.
 • Voordat de inschrijving plaatsvindt heeft ´t Schrijverke contact gehad met de school waar het kind op dat moment onderwijs volgt.
 • Afhankelijk van de mogelijkheden en de noodzaak wordt uw kind uitgenodigd één of twee dagdelen mee te draaien. Uw kind kan dan sfeer proeven en wij hebben een indruk van uw kind.
 • Soms worden bij uw kind enkele toetsen afgenomen. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Zie ook ´Als uw kind aangepast onderwijs nodig heeft´.

 

 • Als uw kind aangepast onderwijs nodig heeft
  • We erkennen dat er grote verschillen tussen kinderen zijn. Maar soms is de beperking van een kind zodanig dat het beter op een school voor speciaal (basis)onderwijs kan worden geplaatst.
  • Indien we daartoe aanleiding zien nemen we, in overleg met ouders, toetsen en onderzoeken bij uw kind af om een juist beeld van hem of haar te krijgen.
  • Na deze toetsen en/of onderzoeken vindt met u een gesprek plaats om de bevindingen te bespreken. In dit geval zal de interne begeleider begeleider het gesprek lei
  • In dit gesprek zullen we u zo duidelijk mogelijk onze visie op de ontwikkeling van uw kind geven en u adviseren wat in onze ogen het beste voor hem of haar is.

 

 • Inschrijving
  • ´t Schrijverke staat open voor alle kinderen, mits hun ouders de doelstelling van de school onderschrijven. We verwachten dat het kind aan alle activiteiten op ‘t Schrijverke meedoe Dit staat ook op het inschrijfformulier dat u ondertekent.
  • De inschrijvingsgegevens worden met u doorgenomen.
  • Er worden afspraken gemaakt over de datum van plaatsing en de informatie die nodig is om de overgang van de ene naar de andere school soepel te laten verl

 

 • Na de inschrijving
  • De gegevens van de inschrijving worden in onze administratie verwerkt.
  • U krijgt het ingevoerde inschrijfformulier ter controle aangeboden met de vraag dit nogmaals te tekenen.
  • U krijgt informatie over de oudervereniging, de tussen- en naschoolse opvang en de mogelijkheden voor ouderhulp.

 

 

 

 

 

Versie 11-2015